ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η ειδικότητα της εταιρείας Δάσσα Ισάακ σε:

  • Προδιαγραφές συγκολλήσεων (WPS & PQR’S)
  • Πιστοποιήσεις ηλεκτροσυγκολλητών (WPQ’S)

εγγυάται την βέλτιστη ποιότητα συγκολλητών κατασκευών σε κοινά υλικά καθώς και σε υλικά υψηλής κραμάτωσης.

Επιπλέον εξειδικευμένοι μηχανικοί προσφέρουν υπηρεσίες υπολογισμού δοχείων πίεσης και άλλων μηχανολογικών κατασκευών βάσει όλων των Κωδίκων, και συγκεκριμένα:

για εξοπλισμό όπως: Λέβητες, εναλλάκτες, δοχεία πίεσης, δοκούς ανύψωσης, γερανογέφυρες κ.τ.λ.

Για τους υπολογισμούς, χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά, και συγκεκριμένα:

  • INTERGRAPH PVELITE
  • CODEWARE COMPRESS
  • BENTLEY AUTOPIPE VESSEL
  • OHMTECH VVD

Τέλος, θερμικοί υπολογισμοί εναλλακτών μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς οι οποίοι είναι μέλη του HTRI και έχουν σχετική πρόσβαση στο λογισμικό HTRI Xchanger Suite®


Εξειδίκευση. Η ειδικότητα της εταιρείας Δάσσα Ισάακ σε: Προδιαγραφές συγκολλήσεων (W.P.S. & P.Q.R.’S), Πιστοποιήσεις ηλεκτροσυγκολλητών (W.P.Q.’S) εγγυάται την βέλτιστη ποιότητα συγκολλητών κατασκευών σε κοινά υλικά καθώς και σε υλικά υψηλής κραμάτωσης. Επιπλέον εξειδικευμένοι μηχανικοί προσφέρουν υπηρεσίες υπολογισμού δοχείων πίεσης και άλλων μηχανολογικών κατασκευών βάσει όλων των Κωδίκων και συγκεκριμένα: ASME 8 DIV 1, ASME 8 DIV 2, ASME 1, AD 2000, TEMA, T.R.D, EN 13445, EN 12952 / 12953, PD 5500, CODAP 2000, DIN 15018, ASME BTH, για εξοπλισμό όπως: Λέβητες, εναλλάκτες, δοχεία πίεσης, δοκούς ανύψωσης, γερανογέφυρες και τα λοιπά. Για τους υπολογισμούς, χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά και συγκεκριμένα: INTERGRAPH PVELITE. CODEWARE COMPRESS. BENTLEY AUTOPIPE VESSEL. OHMTECH VVD. Τέλος, θερμικοί υπολογισμοί εναλλακτών μπορούν να πραγματοποιηθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό μας χρησιμοποιώντας το λογισμικό: HTRI XCHANGER SUITE 6.3.

Back To Top